Latvasahaukset Carunan 110 kilovoltin verkossa 2018 syys-marraskuun aikana

Carunan toimeksiannosta omistamanne kiinteistön alueella sahataan 110kV (kilovoltin) voimajohdon läheltä johtoa vaarantavien puiden latvoja  syys-, loka-, ja marraskuun 2018 aikana.

Suomen suurimpana sähkönjakeluyhtiönä Caruna vastaa noin 672 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelun lisäksi osaltaan myös Suomen 110 kV suurjännitteisen jakeluverkon sähkönsiirrosta. Tähän suurjännitteiseen jakeluverkkoon kuuluu noin 2050 km näitä voimajohtoja. Sähköverkkoa kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti häiriöttömän sähkönjakelun ja sähköturvallisuuden varmistamiseksi.

Caruna on tilannut Heliwest Oy:ltä voimajohdon reunavyöhykkeellä ja sen ulkopuolella olevien puiden latvasahauksen. Työ tehdään helikopterisahauksena, jossa puiden latvoista katkaistaan voimajohdon käyttövarmuutta uhkaava osa pois. Käytännössä voimajohdon reunavyöhykkeellä ja sen ulkopuolella olevia ylipitkiä puita lyhennetään tarpeen mukaan. Tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää sähkömarkkinalain 50§ mukainen tila, jossa verkon toiminta ei häiriydy sähkölinjojen päälle kaatuvista puista. Nyt tehtävillä toimenpiteillä varmistetaan sähkönjakelun luotettavuus seuraaviksi 5-10 vuodeksi eikä puita todennäköisesti tarvitse käsitellä seuraavaan 5-10 vuoteen. Toimenpiteet eivät vahingoita puuston paksuuskasvua tai vähennä metsän arvoa.

 


Lunastusrajan ylittävät puut ja muut linjalle kaatuessaan ylettyvät puut latvotaan käyttövarmuuden takaamiseksi

Mikäli puustoa ei voida käsitellä helikopterilla, metsurit kaatavat ylipitkät puut latvasahauksen yhteydessä. Kaadetut puut jäävät hakkuupaikalle maanomistajan hyödynnettäväksi.

Latvasahaus tehdään elo-marraskuun 2018 välisenä aikana. Putoavien latvusten takia pyydämme, että pidätte sahauksen aikana vähintään 90 metrin turvaetäisyyden johtoalueeseen. Muutoinkin on syytä noudattaa tämän tiedotteen linkeissä olevia turvaohjeita.

Turvallisuutenne vuoksi, mikäli vierailette työmaalla, huomioikaa 90 metrin varoetäisyys helikopteriin ja ilmoittakaa tulostanne työkohteen yhteyshenkilölle. Helikopterin läheisyydessä vähimmäissuojavarustus on huomiovärinen liivi/ takki ja suojakypärä.

 Ohjeita kiinteistönomistajalle

Pyydämme ilmoittamaan, mikäli kiinteistöllänne on käsiteltävän voimajohdon läheisyydessä, meluherkkiä tuotantoeläinaitauksia tai -tarhoja.

Lisäksi jos kiinteistöllänne, on esimerkiksi vuokralaisia, niin pyydämme teitä välittämään tiedon tehtävistä toimenpiteistä myös heille.

Latvotut puut voitte halutessanne kaataa Teille sopivana aikana.

Sähköjohtojen läheisyydessä tehtävässä kaadossa on tehdystä latvasahauksesta huolimatta noudatettava erityistä varovaisuutta. Lisätietoa löytyy Tukesin verkko-sivulta ladattavasta ”Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä” -esitteestä.

https://tukes.fi/documents/10197/8647605/Hengenvaara_esite.pdf

Jos tilallanne ei ole metsää voimajohdon johtoalueella tai voimajohtoalueen ulkopuolisia riskipuita, on tämä ilmoitus sahauksen osalta Teille aiheeton.

Pyydämme Teitä siitä huolimatta tutustumaan liitteen ohjeisiin turvallisesta toiminnasta voimajohdon läheisyydessä.

 

Lisätetoa :

Kartta, sahattavat johto-osuudet ( sahattavat osuudet merkitty punaisella)

Tapio ohjekortti, reunametsien hoito (ladattava PDF tiedosto)

Information på svenska

 

Yhteystiedot

Lisätietoja toimenpiteistä antaa:

Olavi Koskinen puh 044 9817879 / Jouko Kemppi puh 0400618014

info@heliwest.fi

tai

Petteri Palmumaa

Kunnossapitopäällikkö, Caruna

Yhteistyöterveisin,

Heliwest Oy ja Caruna Oy

Oksimme Elenian 20 kV johtoalueita Jämsässä ja Kuhmoisissa 1.10-2018.–15.12.2018

Oksimme puustoa Elenian 22kV johtoalueilta Jämsän Arvajan alueella ja Kuhmoisissa Haukkasalo-Harjunsalmi-Kärpänkylä-Tehinniemi alueilla 1.10-2018.–15.12.2018 .

Raivauksella poistetaan myös sähköjohdon yläpuolella olevat oksat, jotka saattavat häiritä sähköjakelua.

 

Raivauksessa puustoa joudutaan oksimaan mahdollisesti myös piha-alueilta. Raivaus perustuu sähköturvallisuusmääräyksiin ja kuuluu toimenpitei­siin, joilla parannamme sähkönjakelun varmuutta.

Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön. Pyy­dämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä urakoitsijaamme, jos raivaukselle on erityisiä esteitä.

Työkohteen ja mahdollisesti asukkaiden tonteilla liikkuu myös alamiehiä joidenka tehtävänään varmistaa turvallisuus.

Mikäli raivausta ei voida suorittaa helikopterilla, tehdään raivaus myöhemmin jollain toisella tavalla. Esimerkiksi ilmajohtolinjan alapuolella sijaitseva kasvusto poistetaan maasta käsin.

Turvallisuussyistä  pyydämme pitämään työn aikana vähintään 90 metrin etäisyyden helikopteriin. Miehittämättömien ilma-alusten tai lennokkien käyttö työkohteen läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

Toiminnasta saattaa aiheutua lähialueelle lyhyitä sähkökatkoja.

Pahoittelemme raivaustyöstä aiheutu­vaa haittaa

 

Lisätietoja:

Heliwest Oy

info@heliwest.fi

puh : 0400618014

 

Kartta sahattavista alueista: